Eurojackpot在线彩票

最新结果 (2024年7月19日 GMT+2 下午8:00:00)

最新结果 (2024年7月19日 GMT+2 下午8:00:00)
13
18
22
26
32
10
11
国家 时间表 猜测范围
国家 欧洲 时间表
星期二 下午6:00 UTC 彩票当地时间: 星期二 下午8:00 GMT+2
星期五 下午6:00 UTC 彩票当地时间: 星期五 下午8:00 GMT+2
猜测范围 5/50 + 2/12
最新结果 (2024年7月19日 GMT+2 下午8:00:00): 最新结果 (2024年7月19日 GMT+2 下午8:00:00)
13
18
22
26
32
10
11
水平 匹配
X
+
X
Prize 赢取机会
奖#1I 匹配
X
+
X
:
5 + 2
Prize : 36.00% 共享
Eurojackpot
赢取机会 : 1/ 139,838,160
奖#2II 匹配
X
+
X
:
5 + 1
Prize : 8.60% 共享
预计: €947,683.6
赢取机会 : 1/ 6,991,908
奖#3III 匹配
X
+
X
:
5 + 0
Prize : 4.90% 共享
预计: €161,923.4
赢取机会 : 1/ 3,107,515
奖#4IV 匹配
X
+
X
:
4 + 2
Prize : 0.80% 共享
预计: €5,108.5
赢取机会 : 1/ 621,503
奖#5V 匹配
X
+
X
:
4 + 1
Prize : 1.00% 共享
预计: €277.6
赢取机会 : 1/ 31,075
奖#6VI 匹配
X
+
X
:
3 + 2
Prize : 1.10% 共享
预计: €132.0
赢取机会 : 1/ 14,125
奖#7VII 匹配
X
+
X
:
4 + 0
Prize : 0.80% 共享
预计: €81.1
赢取机会 : 1/ 13,811
奖#8VIII 匹配
X
+
X
:
2 + 2
Prize : 2.60% 共享
预计: €23.8
赢取机会 : 1/ 985
奖#9IX 匹配
X
+
X
:
3 + 1
Prize : 2.90% 共享
预计: €19.0
赢取机会 : 1/ 706
奖#10X 匹配
X
+
X
:
3 + 0
Prize : 5.40% 共享
预计: €16.0
赢取机会 : 1/ 314
奖#11XI 匹配
X
+
X
:
1 + 2
Prize : 6.80% 共享
预计: €11.4
赢取机会 : 1/ 188
奖#12XII 匹配
X
+
X
:
2 + 1
Prize : 20.30% 共享
预计: €8.8
赢取机会 : 1/ 49
获奖的总体机会 : 1/ 26.39