Mega Millions在线彩票

最新结果 (2024年6月21日 GMT-4 下午11:00:00)

最新结果 (2024年6月21日 GMT-4 下午11:00:00)
3
18
27
40
44
19
国家 时间表 猜测范围
国家 美国 时间表
星期三 上午3:00 UTC 彩票当地时间: 星期二 下午11:00 GMT-4
星期六 上午3:00 UTC 彩票当地时间: 星期五 下午11:00 GMT-4
猜测范围 5/70 + 1/25
最新结果 (2024年6月21日 GMT-4 下午11:00:00): 最新结果 (2024年6月21日 GMT-4 下午11:00:00)
3
18
27
40
44
19
水平 匹配
X
+
X
Prize 赢取机会
奖#1I 匹配
X
+
X
:
5 + 1
Prize : Eurojackpot 赢取机会 : 1/ 302,575,350
奖#2II 匹配
X
+
X
:
5 + 0
Prize : US$1,000,000 赢取机会 : 1/ 12,607,306
奖#3III 匹配
X
+
X
:
4 + 1
Prize : US$10,000 赢取机会 : 1/ 931,001
奖#4IV 匹配
X
+
X
:
4 + 0
Prize : US$500 赢取机会 : 1/ 38,792
奖#5V 匹配
X
+
X
:
3 + 1
Prize : US$200 赢取机会 : 1/ 14,547
奖#6VI 匹配
X
+
X
:
3 + 0
Prize : US$10 赢取机会 : 1/ 606
奖#7VII 匹配
X
+
X
:
2 + 1
Prize : US$10 赢取机会 : 1/ 693
奖#8VIII 匹配
X
+
X
:
1 + 1
Prize : US$4 赢取机会 : 1/ 89
奖#9IX 匹配
X
+
X
:
0 + 1
Prize : US$2 赢取机会 : 1/ 37
获奖的总体机会 : 1/ 24.12